LONG AN
NĂM 2015
82%
Đúng hạn
Tiếp nhận        Giải quyết
156.879 hồ sơ        153.651 hồ sơ
THÁNG 6
82%
Đúng hạn
Tiếp nhận     Giải quyết
21.502 hồ sơ    18.752 hồ sơ
THÁNG 7
80%
Đúng hạn
Tiếp nhận     Giải quyết
22.574 hồ sơ    22.017 hồ sơ
THÁNG 8
86%
Đúng hạn
Tiếp nhận     Giải quyết
16.969 hồ sơ    16.313 hồ sơ

15.976 5.902
1.790 6.664
10561 20039 18490 14993 15498 17728 1460 3836 4073 3674 3254 4289
Hệ thống được tự động cập nhật trực tiếp và trực tuyến từ 18 đơn vị