LONG AN
NĂM 2015
79%
Đúng hạn
Tiếp nhận        Giải quyết
74.864 hồ sơ        73.172 hồ sơ
THÁNG 2
86%
Đúng hạn
Tiếp nhận     Giải quyết
11.531 hồ sơ    10.995 hồ sơ
THÁNG 3
82%
Đúng hạn
Tiếp nhận     Giải quyết
24.357 hồ sơ    22.038 hồ sơ
THÁNG 4
78%
Đúng hạn
Tiếp nhận     Giải quyết
20.754 hồ sơ    21.871 hồ sơ

12.083 5.335
1.790 6.655
16436 11301 11096 13421 9525 18196 12303 2012 4037 4847 1470 3842
Hệ thống được tự động cập nhật trực tiếp và trực tuyến từ 16 đơn vị