LONG AN
NĂM 2015
81%
Đúng hạn
Tiếp nhận        Giải quyết
118.525 hồ sơ        114.685 hồ sơ
THÁNG 5
80%
Đúng hạn
Tiếp nhận     Giải quyết
19.945 hồ sơ    18.448 hồ sơ
THÁNG 6
83%
Đúng hạn
Tiếp nhận     Giải quyết
20.615 hồ sơ    17.969 hồ sơ
THÁNG 7
78%
Đúng hạn
Tiếp nhận     Giải quyết
1.999 hồ sơ    2.207 hồ sơ

14.061 5.636
1.790 6.655
13989 9807 19717 18335 14773 14944 4836 1460 3840 4077 3675 3025
Hệ thống được tự động cập nhật trực tiếp và trực tuyến từ 18 đơn vị