Các đơn vị đã tích hợp vào hệ thống: Sở Thông tin và Truyền thông, Thành phố Tân An, Huyện Tân Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Huyện Mộc Hóa, Huyện Tân Thạnh, Huyện Thạnh Hóa, Huyện Đức Huệ, Huyện Đức Hòa, Huyện Bến Lức, Huyện Thủ Thừa, Huyện Tân Trụ, Huyện Cần Đước, Huyện Cần Giuộc, Huyện Châu Thành.
LONG AN
NĂM 2014
59%
Đúng hạn
Tiếp nhận        Giải quyết
23.917 hồ sơ        20.536 hồ sơ
THÁNG 2
49%
Đúng hạn
Tiếp nhận     Giải quyết
5.010 hồ sơ    5.861 hồ sơ
THÁNG 3
55%
Đúng hạn
Tiếp nhận     Giải quyết
8.146 hồ sơ    6.227 hồ sơ
THÁNG 4
81%
Đúng hạn
Tiếp nhận     Giải quyết
5.234 hồ sơ    3.963 hồ sơ

5.232 4.830
1.790 6.410
6309 4484 4361 2653 2920 3425 5918 3581 2713 1832 2941 2802
Hệ thống được tự động cập nhật trực tiếp và trực tuyến từ các đơn vị:
 
Sở Thông tin và Truyền thông, Thành phố Tân An, Huyện Tân Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Huyện Mộc Hóa, Huyện Tân Thạnh, Huyện Thạnh Hóa, Huyện Đức Huệ, Huyện Đức Hòa, Huyện Bến Lức, Huyện Thủ Thừa, Huyện Tân Trụ, Huyện Cần Đước, Huyện Cần Giuộc, Huyện Châu Thành.