LONG AN
NĂM 2015
80%
Đúng hạn
Tiếp nhận        Giải quyết
139.205 hồ sơ        136.259 hồ sơ
THÁNG 6
82%
Đúng hạn
Tiếp nhận     Giải quyết
21.510 hồ sơ    18.575 hồ sơ
THÁNG 7
77%
Đúng hạn
Tiếp nhận     Giải quyết
21.860 hồ sơ    21.536 hồ sơ
THÁNG 8
0%
Đúng hạn
Tiếp nhận     Giải quyết
0 hồ sơ    0 hồ sơ

14.679 5.791
1.790 6.655
10561 19974 18334 14793 15321 16597 1460 3836 4073 3674 3254 4939
Hệ thống được tự động cập nhật trực tiếp và trực tuyến từ 18 đơn vị