LONG AN
NĂM 2015
78%
Đúng hạn
Tiếp nhận        Giải quyết
47.992 hồ sơ        46.189 hồ sơ
THÁNG 1
72%
Đúng hạn
Tiếp nhận     Giải quyết
18.217 hồ sơ    17.817 hồ sơ
THÁNG 2
86%
Đúng hạn
Tiếp nhận     Giải quyết
11.528 hồ sơ    10.676 hồ sơ
THÁNG 3
79%
Đúng hạn
Tiếp nhận     Giải quyết
18.247 hồ sơ    17.696 hồ sơ

11.065 5.256
1.790 6.655
13856 16436 11301 11096 12970 9206 1978 12303 2012 4037 4847 1470
Hệ thống được tự động cập nhật trực tiếp và trực tuyến từ 16 đơn vị