Các đơn vị đã tích hợp vào hệ thống: Sở Thông tin và Truyền thông, Thành phố Tân An, Thị xã Kiến Tường, Huyện Tân Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Huyện Mộc Hóa, Huyện Tân Thạnh, Huyện Thạnh Hóa, Huyện Đức Huệ, Huyện Đức Hòa, Huyện Bến Lức, Huyện Thủ Thừa, Huyện Tân Trụ, Huyện Cần Đước, Huyện Cần Giuộc, Huyện Châu Thành.
LONG AN
NĂM 2015
58%
Đúng hạn
Tiếp nhận        Giải quyết
13.838 hồ sơ        15.287 hồ sơ
THÁNG 1
58%
Đúng hạn
Tiếp nhận     Giải quyết
8.806 hồ sơ    8.918 hồ sơ
THÁNG 2
72%
Đúng hạn
Tiếp nhận     Giải quyết
4.494 hồ sơ    4.613 hồ sơ
THÁNG 3
25%
Đúng hạn
Tiếp nhận     Giải quyết
538 hồ sơ    1.756 hồ sơ

10.559 5.195
1.790 6.655
3995 6426 4584 5006 5219 3339 1352 11424 1727 3182 3699 1274
Hệ thống được tự động cập nhật trực tiếp và trực tuyến từ các đơn vị:
 
Sở Thông tin và Truyền thông, Thành phố Tân An, Thị xã Kiến Tường, Huyện Tân Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Huyện Mộc Hóa, Huyện Tân Thạnh, Huyện Thạnh Hóa, Huyện Đức Huệ, Huyện Đức Hòa, Huyện Bến Lức, Huyện Thủ Thừa, Huyện Tân Trụ, Huyện Cần Đước, Huyện Cần Giuộc, Huyện Châu Thành.