LONG AN
NĂM 2015
81%
Đúng hạn
Tiếp nhận        Giải quyết
92.105 hồ sơ        90.026 hồ sơ
THÁNG 3
83%
Đúng hạn
Tiếp nhận     Giải quyết
24.559 hồ sơ    23.264 hồ sơ
THÁNG 4
81%
Đúng hạn
Tiếp nhận     Giải quyết
21.668 hồ sơ    22.194 hồ sơ
THÁNG 5
80%
Đúng hạn
Tiếp nhận     Giải quyết
16.245 hồ sơ    14.469 hồ sơ

12.919 5.448
1.790 6.655
11301 11096 13989 9794 19382 18105 2012 4037 4847 1469 3882 4089
Hệ thống được tự động cập nhật trực tiếp và trực tuyến từ 18 đơn vị